Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna - Szczawnica

Regulamin wypożyczania Czytaka 4

Regulamin wypożyczania Czytaka 4

Niniejszy Regulamin określa zasady wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych Czytaka 4 osobom zapisanym do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnicy, zwanych dalej Użytkownikami.

§ 1.

 1. Szczegółowe zasady zapisu oraz korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki określa „Regulamin korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnicy.
 2. Czytaka 4 , można wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnicy. 
 3. Biblioteka wypożycza Czytaki jedynie użytkownikom posiadającym aktualną kartę biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Szczawnicy oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o wadzie narządu wzroku.
 4. Użytkownik wypożyczający Czytaka jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Użytkownikiem.
 5. Warunkiem wypożyczenia Czytaka jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Użytkownika lub jego prawnego opiekuna. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych podanych w pisemnym potwierdzeniu wypożyczenia, o którym mowa w § 1 ust. 5, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy, ul. Główna 6, 34-460 Szczawnica.
 2. Celem zbierania danych zawartych w pisemnym potwierdzeniu wypożyczenia jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług związanych z wypożyczeniem Czytaka. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w pisemnym potwierdzeniu wypożyczenia oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych podanych w pisemnym potwierdzeniu wypożyczenia i zażądać ich usunięcia.
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych Użytkownik może kontaktować się z inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem: mbp_szczawnica@poczta.onet.pl

§ 3.

 1. Urządzenie Czytak 4 wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczenia urządzenia o kolejne 30 dni, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników.
 3. Za przetrzymanie cyfrowych książek mówionych na urządzeniu Czytak 4, ponad termin określony w§ 3, Biblioteka ma prawo do naliczenia opłaty za nieterminowy zwrot w wysokości 5,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
 4. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka.

§ 4.

 1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Użytkownik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie  w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
 2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Użytkownik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
 3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

                                                                  § 5.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że wartość urządzenia Czytak 4 wynosi  695,00 zł brutto.

 

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu wypożyczania
Czytaka  4

Potwierdzenie wypożyczenia Czytaka 4
w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Szczawnicy

Imię i nazwisko: ..........................................................................

Nr karty bibliotecznej: .................................................................

Nr telefonu:  .................................................................................

Nr inw. Czytaka:  .........................................................................

Dotyczy: wypożyczenie Czytaka 4 do odtwarzania cyfrowej książki mówionej.

Data wypożyczenia..............................                 Data zwrotu..........................................

Oświadczam, że zobowiązuję się do ochrony urządzenia przed zgubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem i ponoszę pełną odpowiedzialność za jego wypożyczenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem stan wypożyczanego urządzenia i:

 1. nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu*,
 2. stwierdzam następujące usterki/braki:*
 1. ....................................................................
 2. ....................................................................
 3. ....................................................................
 4. …................................................................

Pieczątka i podpis Bibliotekarza                                     Podpis Użytkownika

………………………………………..                                ……………………………………

* niepotrzebne skreśl

Katalog on-line

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek     8.00-16.00  

Wtorek                 8.00-16.00              

Środa                   12.00-17.00   

Czwartek             8.00-16.00

Piątek                   8.00-16.00

W czerwcu polecamy:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Zegar

Cyberbezpieczeństwo