Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna - Szczawnica

Statut

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnicy


I.Postanowienia ogólne
§ 1
 


Miejska Biblioteka Publiczna zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie

1.Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 1997 r. Nr 85, poz.539 z póżniejszymi zmianami),

2.Ustawa z dnia 25 pażdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 1997 r. Nr 110, poz.721 z póżniejszymi zmianami,

3.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie teretorialym (Dz.U z 1996 r. Nr 13, poz.74 z póżniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej- w związku z reformą administracyjną(Dz.U z 1998 r. Nr 106, poz. 668, art.130

5.Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U z 2000 r. Nr 12, poz.136 art.29),

6.Kodeksu Handlowego.

7.Niniejszego statutu.

§ 2

1.Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina Szczawnica.

2.Siedzibą Biblioteki jest budynek przy ul. Głównej 6, a obszarem działania jest Miasto i Gmina Szczawnica.

§3

1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają:

2.1 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

2.2 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Targu.

§ 4

1. Biblioteka posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru kultury, prowadzonego przez Organizatora,

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu oraz okrągłą z nazwą Biblioteki.

§ 5

 Organizator zapewnia niezbędne środki do prowadzenia działalności Biblioteki oraz utrzymania pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona.

II.Cele i zadania Biblioteki.

 § 6


Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 7

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Wytwarzanie materiałów informacyjnych.

3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.

5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych społeczeństwa.

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8


Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

§ 9

Biblioteka prowadzi działalność na podstawie planu i zatwierdzonego przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, zatwierdzonego przez  Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. 


III. Organizacja i zarządzanie Biblioteką.                 

§ 10

Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 11

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta i  Gminy Szczawnica  w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu.

§ 12

1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbirów bibliotecznych.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

§ 13

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej.

W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością Biblioteki oraz pracowników administracji, finansów i obsługi.

Pracowników powołuje i zwalnia Dyrektor.

§ 14

1. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wynagrodzenie Dyrektora Biblioteki ustala Organizator.

3. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustalane są przez Dyrektora na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 15

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 16


Biblioteka jest finansowana budżetu miasta, z dochodów własnych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 17

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ogólnych, określonych dla instytucji kultury w ustawie z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz

- ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm)

- ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2005 r. Nr249, poz.2104 z późn.zm.)

- ustawy z dnia 29.01.2004 r. o zamówieniach publicznych ( Dz.U. z2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

2. Gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę  w ramach posiadanych środków.

3. Dyrektor Biblioteki odpowiada za gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość.

§ 18

Biblioteka może pobierać opłaty za:

1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne.

2. wypożyczanie materiałów audiowizualnych.

3. niezwrócone w terminie materiały biblioteczne.

4. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

5. w formie kaucji za materiały biblioteczne.

6. wydawnictwa własne.

§ 19

1. Podstawa gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki z uwzględnieniem rocznej dotacji przyznanej na działalność przez Organizatora.

2. Plan finansowy zawiera;

 a. plan dochodów, przychodów i wydatków

 b. plan remontów i konserwacji

 c. plan zakupów środków inwestycyjnych

3. Biblioteka tworzy fundusz instytucji i posiada odrębny rachunek bankowy.

4. Dyrektor Biblioteki składa corocznie Burmistrzowie Miasta i Gminy Szczawnica sprawozdanie z prowadzonej działalności finansowej i programowej w ciągu 2 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
 

V. Postanowienia końcowe
§ 20


Zmiany statutu Biblioteki może dokonywać Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

Katalog on-line

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek     8.00-16.00  

Wtorek                 8.00-16.00              

Środa                   12.00-17.00   

Czwartek             8.00-16.00

Piątek                   8.00-16.00

W czerwcu polecamy:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Zegar

Cyberbezpieczeństwo