Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna - Szczawnica

Regulaminy

Załącznik do Zarządzenia Nr1/2017

 Dyrektora MBP w Szczawnicy z dnia 02.01.2017 r.
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W SZCZAWNICY

§ 1

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 2


Zbiory Biblioteki udostępniane są :
1.    Drogą wypożyczeń indywidualnych w Wypożyczalni Biblioteki,
2.    Prezencyjnie , tzn. na miejscu w Czytelni,
3.    Drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
Korzystanie z Wypożyczalni Biblioteki.

 § 3

1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają stali mieszkańcy miasta i gminy Szczawnica  oraz uczniowie szkół i zatrudnieni w zakładach pracy na terenie miasta i gminy Szczawnica .
a)  Osoby, które nie są zameldowane na terenie miasta i gminy Szczawnica, uzyskują prawo do korzystania z Wypożyczalni po wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości co najmniej 20 zł za jedną książkę. Kaucja zabezpiecza roszczenia Biblioteki związane z niedotrzymaniem zobowiązań : przetrzymanie materiałów bibliotecznych, niezwrócenie materiałów bibliotecznych. Kaucja może być zwiększona, w przypadku wypożyczenia wyjątkowo cennych zbiorów. Kaucja jest zwracana po zawiadomieniu o rezygnacji z usług Wypożyczalni. Po upływie roku od zaprzestania korzystania przez użytkownika z Wypożyczalni, kaucje nieodebrane przechodzą na dochody Biblioteki.
2. Przy zapisie do Biblioteki należy :
a)    okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną w przypadku osoby niepełnoletniej.
b)    wypełnić kartę zapisu i  po zapoznaniu się z Regulaminem podpisać ją.
c)    Zobowiązania osób niepełnoletnich podpisują także rodzice lub opiekunowie prawni po okazaniu dowodu osobistego.
3. Czytelnik zapisany w Bibliotece otrzymuje kartę biblioteczną . Za wydanie pierwszej karty bibliotecznej nie pobiera się opłaty.
4. Karta biblioteczna ważna jest na bieżący rok kalendarzowy – przedłużenie karty jest bezpłatne.
5. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej  przed zniszczeniem bądź zagubieniem. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić się do Biblioteki, celem zablokowania konta. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności  za wypożyczenia dokonane na utraconą kartę biblioteczną, do czasu zgłoszenia  jej zagubienia lub kradzieży.
6. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu, miejsca pracy lub nauki.
7. W przypadku utraty karty bibliotecznej, za wydanie duplikatu karty pobiera się opłatę w wysokości 5,00 zł.
8. Czytelnik będący użytkownikiem Biblioteki może upoważnić inną osobę do korzystania ze swojego konta.
9. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o materiałach bibliotecznych, pomaga w ich doborze, korzystaniu z bibliografii, katalogów, baz danych oraz wydawnictw informacyjnych.
10. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Biblioteki.
11.W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów.
12.Administratorem danych podanych przy zapisie jest Biblioteka.
13. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych  i są przetwarzane  przez Bibliotekę wyłącznie do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach.
14. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, jak również prawo do kontroli przetwarzania danych na podstawie tejże ustawy.
15.Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Wypożyczalni, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.

§  4

1.    Obsługa wypożyczeń odbywa się przy pomocy systemu komputerowego Sowa i kończy się dziesięć minut przed zamknięciem Biblioteki.
2.    Limit konta czytelniczego wynosi 10 książek (w tym książki wypożyczone, zarezerwowane i zamówione).
3.    W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz ma prawo zwiększyć limit konta czytelnika.
4.    Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni.  W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu  przed upływem terminu.
5.    Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki. Książki można prolongować nie więcej niż 2 razy. Nie przedłuża się terminu zwrotu książek, na których zwrot oczekuje wielu Czytelników. W przypadku prolongaty telefonicznej należy podać : nazwisko i imię oraz numery inwentarzowe i tytuły wypożyczonych książek. Po przekroczeniu regulaminowego terminu zwrotu książek, nie można ich prolongować.
6.    Istnieje możliwość rezerwowania książek na swoje konto – tych, które są aktualnie dostępne w Bibliotece. Zarezerwowaną książkę należy odebrać w ciągu 5  dni.
7.    Można zamówić książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Przy zwrocie są rezerwowane dla pierwszego czytelnika z kolejki oczekujących.
8.    Zamówienia i rezerwacje nieodebrane w ciągu 5 dni są anulowane.
9.    Czytelnik może korzystać z katalogu komputerowego udostępnionego on-line na stronie internetowej Biblioteki.
10.    Czytelnik może za pośrednictwem Internetu zalogować się na swoje konto, sprawdzić stan konta, zarezerwować książki aktualnie dostępne w wypożyczalni lub zamówić  książki wypożyczone przez innych czytelników.
11.    Konto czytelnika może zostać zablokowane w przypadku naruszenia regulaminu :
a)    utraty ważności karty czytelnika,
b)    przekroczenia limitu wypożyczeń,
c)    przetrzymania książki przez czytelnika,
d)    nie uregulowania naliczonych opłat,
e)    wpisania przez bibliotekarza na karcie czytelnika uwag.

§ 5

1.    Czytelnik zobowiązany jest troskliwie  obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi/książkami. Przynosząc materiały biblioteczne czytelnik powinien dobrze zabezpieczyć je przed wszelkimi uszkodzeniami i przed zniszczeniem.
2.    Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed jego wypożyczeniem. Książka poważnie uszkodzona nie powinna być wypożyczona. Wszelkie jej uszkodzenia powinny być zgłoszone bibliotekarzowi, aby czytelnik nie ponosił za nie odpowiedzialności.

§ 6

Nie zwrócenie przez czytelnika w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą następujące konsekwencje :
1. Trzy indywidualne upomnienia zwykłe na piśmie, czwarte upomnienie pisemne za potwierdzeniem odbioru.
2. Do użytkowników, którzy udostępnili swoje adresy elektroniczne, Biblioteka kieruje upomnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, generowane automatycznie przez system, za wysłanie których nie pobiera opłat.
3. Koszty wszystkich upomnień ponosi czytelnik. Koszt każdego upomnienia pisemnego wynosi – 5,00 zł, koszt każdego upomnienia pisemnego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  wynosi – 12,00 zł.
4. Jeżeli użytkownik nie zwraca wypożyczonych materiałów w terminie określonym niniejszym regulaminem, Biblioteka blokuje jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto użytkownika jest zablokowane, a ponadto Biblioteka, w przypadku nieuregulowania należnych opłat, dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7

1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany jest do jego odkupienia. Jeżeli jest to niemożliwe, użytkownik zobowiązany jest uiścić wartość w wysokości aktualnej ceny rynkowej danego materiału.
2. W przypadku zagubienia części wydawnictwa wielotomowego użytkownik wnosi odszkodowanie równej cenie całego wydawnictwa.
3. Czytelnik nie nabywa prawa do dzieła uszkodzonego.
4. Za zgodą bibliotekarza można zamiast materiału zagubionego przekazać inny tej samej wartości- jeżeli będzie dla biblioteki użyteczny.
Udostępnianie zbiorów na miejscu

§ 8

1. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism, Internetu, Wii-fi .
2. Korzystając ze zbiorów udostępnianych na miejscu użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia u dyżurnego bibliotekarza ważnej  karty bibliotecznej.
3. Wybrane przez czytelnika materiały biblioteczne muszą zostać zarejestrowane przez  dyżurującego bibliotekarza.
4. Wnoszone do czytelni materiały należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
5. Biblioteka gromadzi wycinki prasowe oraz niepublikowane prace związane z regionem.  Wymienione materiały udostępniane są na miejscu w Czytelni.
6. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków i używania  telefonów komórkowych.

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

§ 9

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wypożyczenia  międzybiblioteczne.

§ 10

Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczenie czytelnikom nie posiadanych przez Bibliotekę materiałów bibliotecznych.
1.Biblioteka sprowadza poszukiwane materiały na koszt użytkownika, pobierając opłatę za przesyłki pocztowe. Wpłaty przyjmowane są przez dyżurującego bibliotekarza i kwitowane stosownymi dowodami.
2.Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępnia się czytelnikom wyłącznie prezencyjnie na terenie Czytelni lub wyjątkowo za zgodą biblioteki wypożyczającej – na zewnątrz.
3. Osoba zamawiająca jest zobowiązana:
 a) podać dokładne opisy bibliograficzne zamawianych materiałów bibliotecznych z ewentualnym przywołaniem źródła ich pochodzenia, a także przekazać inne informacje ułatwiające ich sprowadzenie,
b) określić termin oczekiwania na realizację zamówienia.
4. Jeżeli Czytelnik rezygnuje z zamówienia, należy niezwłocznie powiadomić o tym Bibliotekę.
5. O fakcie otrzymania zamówionych materiałów lub odpowiedzi negatywnej Biblioteka zawiadamia osobę zamawiającą telefonicznie.
6. Termin zwrotu sprowadzonych materiałów określa biblioteka wypożyczająca.
7. Jeżeli Czytelnik nie jest w stanie wykorzystać wypożyczonych materiałów w wyznaczonym terminie, powinien natychmiast powiadomić o tym Bibliotekę w celu przedłożenia z odpowiednim wyprzedzeniem prośby o prolongatę w bibliotece wypożyczającej.
8. Czytelnik, który dopuści do uszkodzenia lub zniszczenia dzieła  uzyskanego drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.
9. Kserokopie materiałów z innych bibliotek wykonane na koszt zamawiającego staja się jego własnością
10. Na zamówienie innych bibliotek, kserokopie i skanowanie materiałów własnych Biblioteka wykonuje- według cennika usług i opłat stanowiącego Załącznik nr2 do Regulaminu.
Reprodukowanie materiałów bibliotecznych

§ 11

1.Użytkownik ma prawo – w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny- do reprodukowania materiałów bibliotecznych.
2. Zbiory Biblioteki dla potrzeb jej użytkowników, wymiany międzybibliotecznej oraz potrzeb własnych biblioteki, mogą być reprodukowane na terenie Biblioteki, poprzez:
a) kserokopiowanie;
b) skanowanie i wykonywanie wydruków;
c) skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.
Opłaty za usługi biblioteczne

§ 12

1.Opłaty,zgodnie z cennikiem usług( Załącznik nr2 do niniejszego regulaminu), pobiera się za:
a) wydanie duplikatu  karty bibliotecznej,
b) niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów,
c) wysłanie wezwania dotyczącego nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
d) uszkodzenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych,
e) wypożyczenie międzybiblioteczne( koszty przesyłki pocztowej)
f) usługi komercyjne ( ksero, wydruki , skanowanie , nagrywanie na nośniki cyfrowe).
2. Wpłaty przyjmowane są przez bibliotekarzy i kwitowane stosowanymi dowodami.

Postanowienia końcowe.
§ 13

1.Czytelnik ma możliwość sprawdzenia aktualności obowiązującego regulaminu w siedzibie Biblioteki lub na jej stronie internetowej www.biblioteka. szczawnica.pl
2. Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków, która znajduje się u Dyrektora Biblioteki.
3. Rozstrzygnięcie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami  niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od  2 stycznia 2017 r                                                                                                   
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH
DOSTĘPEM DO INTERNETU


1.    Prawo do bezpłatnego korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu przysługuje każdemu Użytkownikowi Biblioteki.
2.    Czytelnik, który zamierza korzystać z Internetu obowiązany jest poinformować  o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz zapoznać się z treścią regulaminu.
3.    Dyżurny bibliotekarz upoważniony  jest do zbierania w celach statystycznych, danych dotyczących użytkownika.
4.    W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z1997r. Nr 133 poz. 883) o  ochronie danych  osobowych, korzystający z Internetu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach statystycznych.
5.    Indywidualna sesja internetowa może trwać nie dłużej 30 minut z możliwością przedłużenia, o ile nie innych Czytelników oczekujących na dostęp do komputera.
6.    Czytelnik obowiązany jest opuścić stanowisko komputerowe najpóźniej na 10 minut przed zamknięciem Biblioteki.
7.    W ramach dostępu do Internetu Użytkownik może:
a) korzystać z dostępu do Internetu poprzez zainstalowane oprogramowanie (nie można instalować własnego),
b) zapisywać dane na własnych nośnikach,
c) za zgodą Bibliotekarza dokonywać wydruku, za które bibliotekarz pobiera opłatę zgodnie z Cennikiem opłat.
8.   Pracownik Biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez Czytelnika na komputerze.
9.    Dostęp do Internetu w Bibliotece nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.
10.    Użytkownikowi  korzystającemu z Internetu zabrania się:
a) zakładania własnych katalogów na dyskach,
b) prowadzenia działalności komercyjnej i uruchamiania gier komputerowych.
11.  Niedozwolone są wszelkie działania powodujące dewastacje lub uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu.
12.  Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych użytkownika i/lub zniszczenie nośnika i/lub danych spowodowanych działaniem niepożądanego oprogramowania, sprzętu, działalnością innych użytkowników, uzyskaniem nieuprawnionego dostępu z sieci Internet itp. w szczególności za dane pozostawione na stanowisku
13. Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do komputera jeśli uzna, że Czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
14. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia Czytelnika prawa korzystania z Internetu.

Niniejsze zasady obowiązują od 2 stycznia 2017 r 


Załącznik nr2
do Regulaminu korzystania z usług MBP w Szczawnicy

 

CENNIK USŁUG I OPŁAT:
 

 

RODZAJ USŁUGI

CENA W ZŁ ZA 1STRONE

Wydanie pierwszej karty bibliotecznej

bezłatne

Wydanie duplikatu karty

5,00 zł

Wydruki z komputera :

1 strona A4 druk czarno- biały

0,50 zł

 

1 strona A4 rys. czarno- biały

1,50 zł

 

Kserowanie :

 1 strona strona A4

0,30 zł

 

I,II,III  Upomnienie papierowe

5,00 zł

IV (ostateczne) Upomnienie papierowe za potwierdzeniem odbioru

12,00 zł

Kaucja zwrotna

20,00/1 wol.

Zniszczenie, uszkodzenie, utrata materiałów bibliotecznych

Należność szacowana wg wartości szkody-nie mniej niż aktualna wartość rynkowa zagubionego materiału

Opłata za zniszczenie kodu kreskowego

 0,50 zł

Skanowanie materiałów bibliotecznych i własnych

 0,50 zł

Nagranie danych na nośnik   CD, pendrive lub inny (własny)

 1,00 zł

 Niniejszy cennik obowiązuje od 2 stycznia 2017 r

Kwoty obejmują wartość znaczka, druków, materiałów niezbędnych do wysłania upomnienia, połączeń telefonicznych, kart bibliotecznych i innych poniesionych  kosztów.

Ceny mogą ulec zmianie wraz ze wzrostem opłat pocztowych, telekomunikacyjnych i innych kosztów.

Katalog on-line

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek     8.00-16.00  

Wtorek                 8.00-16.00              

Środa                   12.00-17.00   

Czwartek             8.00-16.00

Piątek                   8.00-16.00

W czerwcu polecamy:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Zegar

Cyberbezpieczeństwo